O companie de servicii financiar – contabile poate contribui la performanța unei afaceri prin servicii bine definite, făcând parte din binecunoscutele arii: contabilitate, salarizare, taxe sau audit.

Valoarea cea mai mare este adăugată totuși de consultanță. Există o nevoie de comunicare continuă între departamentul financiar și managerul companiei. Comunicarea presupune transformarea datelor din contabilitate în informații valoaroase pentru manager cum ar fi rata de rotație a clienților, timpul necesar încasării unui client, contul de profit și pierdere din care se poate urmări profitabilitatea companiei etc, ceea ce este mai mult decât o balanță, uneori mai greu de descifrat.

Managerul poate lua decizii bune dacă primește informații bune și la timp.

Contabilizarea activităţii Clientului pe baza documentelor primare puse la dispoziţia Prestatorului;

Întocmirea balanţelor de verificare şi a bilanţului contabil;

Întocmirea şi depunerea declaraţiilor cu caracter fiscal privind impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, accizele precum şi celelalte impozite, taxe şi vărsăminte la bugetul de stat;

Întocmirea Jurnalului pentru Vânzări şi a Jurnalului pentru Cumpărări (în formă electronică);

Întocmirea registrelor societăţii: Registrul Inventar, Registrul Jurnal General şi Registrul Fiscal;

Reprezentarea Clientului în relaţia cu Administraţia Financiară şi Garda Financiară pe durata derulării contractului, în situaţia unui control inopinat;

Monitorizarea legislaţiei în domeniul financiar-contabil şi fiscal, semnalând proactiv modificările legislative care au impact în activitatea clientului şi propunând soluţiile de schimbare pentru respectarea permanentă a reglementărilor legale.

Întocmirea şi gestionarea dosarelor de personal actualizând permanent baza de date prin înregistrarea  contractelor individuale de muncă, a  modificărilor de stare civilă şi  salariale, a deciziilor de încetare a activităţii etc.;

Întocmirea şi înregistrarea contractelor de muncă, întocmirea documentelor ce produc modificări ale contractului individual de muncă precum acte adiţionale de modificare a funcţiei, salariului negociat, normei de lucru, decizii de suspendare a contractului individual de muncă, decizii de încetare a contractului individual de muncă, în termenele legal stabilite;

Completarea şi înregistrarea registrului pentru evidenţă a salariaţilor;

Întocmirea adeverinţelor de vechime pentru salariaţii care nu au întocmit carnet de muncă;

Întocmirea şi completarea adeverinţelor solicitate de salariaţii societăţii;

Întocmirea foii colective de prezenţă, calculul salariilor, întocmirea şi depunerea statelor de plată aferente salariilor;

Întocmirea şi depunerea în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor;

Întocmirea ordinelor de plată privind obligaţiile către bugetul statului;

Elaborarea şi depunerea declaraţiei 205;

Reprezentarea în relaţiile cu Ministerul Finanţelor Publice, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Casa de Asigurări Sociale, Casa de Asigurări Sociale de Sănătate, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

Monitorizarea legislaţiei în domeniul administrării de personal şi salarizării, semnalând proactiv modificările legislative care au impact în activitatea proprie şi propunând soluţiile de schimbare pentru respectarea permanentă a reglementărilor legale;

Suport în cazul controalelor inopinate efectuate de instituţiile statului la sediile din Bucureşti ale clientului.

Analiza structurilor financiare;

Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului;

Analiza datoriilor şi creanţelor;

Analiza capitalurilor şi a imobilizărilor;

Consultanţă privind fiscalitatea la nivelul organizaţiei;

Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli;

Asistenţă în vederea evitării dublei impuneri a venitului;

Optimizarea impozitelor de plată şi soluţii pentru minimizarea acestora în conformitate cu legile în vigoare;

Consultanţă privind legislaţia financiar-contabilă şi fiscală (impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, asigurări sociale);

Asistenţa contribuabilului pe timpul controalelor fiscale;

Elaborarea de proceduri şi norme interne privind desfăşurarea activităţii financiare;

Consultanţă privind organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul organizaţiei;

Consultanţă privind managementul documentelor financiare;

Consultanţă pentru optimizarea sistemului informatic financiar;

Verificarea corectitudinii înregistrărilor contabile;

Verificarea corectitudinii întocmirii registrelor prevăzute de lege;

Verificarea corectitudinii calculării taxelor către bugetul de stat şi corelarea cu situaţiile administraţiilor financiare (reglarea fişelor sintetice);

Verificarea respectării legislaţiei fiscale şi financiar-contabile;

Întocmirea de rapoarte anuale de audit în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit şi adoptate de Camera Auditorilor din România;

Investigaţii financiare;

Realizarea de analize financiare detaliate, în scopul de fuziuni şi/sau achiziţii;

Identificarea celor mai bune politici contabile.

Verificarea conformității cererii de rambursare a cheltuielilor (CRC) cu condițiile Contractului de Finanțare.(Verificarea cheltuielilor prezentate de Beneficiar în Cererea de rambursare, verificarea dacă acestea s-au făcut în interesul proiectului, dacă sunt corecte și eligibile);

Verificarea evidențelor contabile ale beneficiarului din punct de vedere al conformității cu regulile pentru păstrarea înregistrărilor și cu regulile contabile din contractul de finanțare;

Verificarea informațiilor din CRC privind reconcilierea cu sistemul de contabilitate și înregistrările beneficiarului;

Verificarea eligibilității costurilor directe cu termenele și condițiile contractului de finanțare;

Verificarea veniturilor acțiunii (faptul că veniturile generate de beneficiar în contextul acțiunii au fost alocate în mod adecvat acțiunii care face subiectul contractului de finanțare și au fost trecute corect în CRC; veniturile au fost corect înregistrate în evidența contabilă a proiectului finanțat);

Întocmirea Raportului privind Constatările Factuale (RCF).